İmar Barışı

ARVES A.Ş.

İMAR BARIŞI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

 

İMAR BARIŞININ AMACI

3194 sayılı İmar Kanunu’na ilave edilen geçici 16. Madde ile “İmar Barışı” yürürlüğe girdi.

İmar Barışı ile imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle yapıların kayıt altına alınması ve bu yapıların yasal hale getirmesi planlanmıştır. Yapı Kayıt Belgesi Yapı Kullanma İzin Belgesi (Oturma Raporu / İskan Belgesi) yerine geçmektedir.

 

İMAR AFFI BAŞVURU TARİHLERİ

31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilecektir. Ayrıca başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

 

YAPI KAYIT BELGESİ GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.

 

İMAR BARIŞI KANUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU

İmar barışı ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması/sağlanması amacıyla yürürlüğe girmiştir.

İmar Barışı Kanunun çıkarılması ihtiyacı aşağıdaki esas/ana unsurlar oluşturmuştur.

 • Ülkemizdeki imara aykırı yapıların %50’in üzerinde olması ve yaklaşık olarak 13 milyon bağımsız birime tekabül etmesi

 • Yapılardaki mevcut aykırılıkların büyük çoğunluğunun 1950-2000 yılları arasındaki  eski yapı stoğunda bulunması

 • Vatandaş ve Belediyeler arasında ortaya çıkan imardan kaynaklı sorunlar mahkemelerde altından kalkılamayacak kadar dosyaların birikmesine yol açması

 • Belediyelerin imara aykırı yapılar ile ilgili yıkım işlemlerini bir çok sebepten dolayı gerçekleştirememesi.

 • Vatandaşların bu ihtilaflarda dolayı evlerine eletrik, doğalgaz, su aboneliği alamaması ve kaçak kullanıma yönelmesi

 • Kaçak yapıların ticari piyasalarda ipotek veya teminat olarak gösterilememesi

 

İMAR BARIŞINDA YAPI KAYIT BELGESİ DÜZENLENEBİLECEK YAPILAR

31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır.

 

İMAR BARIŞI KAPSAMINDA YAPI KAYIT BELGESİ DÜZENLEMEYECEK TAŞINMAZLAR

 • Boğazici Sahil Şeridi ve öngörünüm bölgesi

 • İstanbul Tarihi Yarımadanın Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi Alan’da belirlenen yerler

 • Başkasına ait taşınmazlar üzerinde yapılan yapılar

 • Hazineye ait olup sosyal donatı için tahsisli arazi üzerindeki yapılar.

 

İMAR BARIŞI ile SAĞLANACAK AVANTAJLAR VE FAYDALAR

 • Taşınmazı kaçak yapıdan, yasal yapıya dönüşmesi

 • Elektrik, su ve doğalgaz aboneliği alınabilmesi

 • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınabilmesi

 • İdare tarafından yıkılma, yıkı kararı alınmasının önüne geçilmesi

 • Geçmiş yıkım kararı ve para cezalarının iptal edilmesi

 • Cins tashihi yapılabilmesi

 • Kat Mülkiyetine geçiş yapılabilmesi

 • Taşınmazların ticari olarak ipotek veya teminata konu edilebilmesi

 

ARVES A.Ş. İMAR BARIŞI DANIŞMANLIK HİZMETİ SÜRECİ

Bakanlık tarafından İmar Barışı düzenlenmesinde yapı kayıt belgesi başvurusu ve alınmasında mülk sahiplerinin kendi beyanlarını esas alınması belirtilmiştir.

Yapı kayıt belgelerinin malik beyanına esas düzenlenecek olması nedeni, teknik açıdan bilgi sahibi olmayan kişiler tarafından Yapı Kayıt Belgesi alınması veya başvurusu yapılmasından eksik/hatalı bilgilendirme yapılması durumunda kanunda cezai şartlar aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

 • Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi safhasında e-Devlet sistemi üzerinden veya kurum ve kuruluşlara yapılan müracaatta yalan ve yanlış beyanda bulunanlar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” başlıklı 206 ncı maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacaktır

 • Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan husus Yapı Kayıt Belgesi bedelinin eksik olarak hesaplanması neticesini doğurmuş ise, eksik alınan bedel ilgilisinden alınacak. Eksik alınan meblağın ilgilisince ödenmemesi halinde verilmiş olan Yapı Kayıt Belgesi iptal edilecek ve daha önce yatırılmış olan bedel iade edilemeyecek.

Yapı Kayıt Belgesi alınacak taşınmazlarda, doğru alan, konum, sınır tespiti, ödenecek harç tutarlarının tespiti ve beyanların doğruluğu ileride oluşacak herhangi bir uyumsuzluk/farklı tespit açısından önem arz etmektedir.

ARVES A.Ş. olarak İnşaat Mühendisi, Mimar, Harita Mühendisi, Çevre ve Şehir Plancısından oluşan teknik kadromuzla danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

ARVES A.Ş. DANIŞMANLIK SÜREÇ AŞAMALARI

1- İmar Barışana uygunluk tespiti

 • Belediye Arşiv dosyasının incelenmesi

 • Tapu Müdürlüğü arşiv dosyasının incelenmesi

 • Mülkün yerinde ölçüm ve tespiti

 • Proje, ruhsat vb.  bilgiler ile yerinde yapılan tespitlerin karşılaştırılması

 

2- Başvuru Süreci

Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle müracaatta bulunulabileceği gibi kurum ve kuruluşlara başvurulmak suretiyle de müracaatta bulunulabilir.

Müracaatın e-Devlet üzerinden yapılması durumunda, Yapı Kayıt Belgesi formunun eksiksiz olarak doldurulmasından ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılmasından sonra, Yapı Kayıt Sistemi tarafından oluşturulan Yapı Kayıt Belgesi talepte bulunan yapı sahibince e-Devlet üzerinden alınır.

Başvuru sürecinde sisteme girilecek bilgiler;

 • E-devlet şifresi

 • Cep telefonu numarası

 • E- posta adresi

 • Beyan edilecek yapının adresi

 • Tapusu olan yapılar için ada ve parsel bilgileri

 • Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)

 • Yapıdaki konut ve işyeri sayısı

 • Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)

 • Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2)

 • Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek) 

 • İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi  -

 • Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf.

 

 

3-  YAPI KAYIT BELGESİ BEDELİ HESAPLANMASI

Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden,

 • Konutlarda yüzde üç,

 • Ticari kullanımlarda yüzde beş oranındadır.

 • Yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyesinden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınmak suretiyle hesaplanır.

 • Yapının yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim maliyet bedeli;

 • Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/ m2

 • 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/m2

 • 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1000 TL/m2

 • 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL/m2

 • Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2000 TL/m2

 • Güneş Enerjisi Santralleri (GES) 100.000 TL/MW

     esas alınmak suretiyle hesap yapılır.

 

4-  YAPI KAYIT BELGESİNİN ALINMASI

Başvuru süreç aşamaları ve Tapı Kayıt Belgesi bedeli ödendikten sonra Yapı Kayıt Belgesi e-Devlet veya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden alınır.

 

5- CİNS TASHİHİ VE KAT MÜLKİYETİ İŞLEMİNİN TAPUDA TESİS EDİLMESİ

Kanunda Cins Tashihi ve Kat Mülkiyete çalışmalarında teknik belge çizimleri için imza yetkisi olan mimar ve özel harita mühendislik büroları veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları görevlendirilmiştir.

İşbirliğimiz olan mevcut Lisanslı Harita Kadastro Büroları ve Mimar ile 5 aşama birlikte tamamlanmaktadır.

 • İmar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin belgenin ilgili belediyesinden alınması

 • Onaylı röleve projesinin çizilmesi ve ilgili kurum tarafından onaylanması

 • Zemin tespit tutanağının hazırlanması ve onaylanması

 • Kat mülkiyetini kuran yapı maliki veya malikleri tarafından imzalanmış yönetim plânının hazırlanması

 • Yapı Kayıt Belgesi için ödenen meblağ kadar ödenen bedelin ödenmesi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için gizlilik politikamızı inceleyebilirsiniz. Kapat X